Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ STRONY INTERNETOWEJ www.ecegifts.pl

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Rozdział 1 Postanowienia wstępne.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.ecegifts.pl (serwis), a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu oraz reguluje korzystanie z serwisu w sposób wyłączny, z zastrzeżeniem, iż obowiązujące przepisy Regulamin wyłącza w najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. Regulaminu nie stosuje się do towarów ECE Gifts zakupionych w innym trybie niż przy pomocy serwisu.
 2. Serwis jest prowadzony przez: EBLIS B&L z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wolności 4, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie pod nr 12154/02.
 3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.
 4. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 5. Powyższy zapis warunkuje obowiązek podawania numeru NIP w trakcie procesów rejestracji i logowania.
 6. W związku z powyższym, niniejszy regulamin nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c..
 7. Wszelkie promocje obejmujące serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez ECE Gifts. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
 8. Towary (wyroby jubilerskie i skórzane) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu.
 9. Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów.
 10. Towary są zróżnicowanych rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości).
 11. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, faktura, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 12. Wszelkich informacji na temat serwisu oraz zamówień można uzyskać poprzez e-mail: sklep@ecegifts.pl.

Rozdział 2 Zawieranie umów.

§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. ECE Gifts zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych
 3. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w opisie produktu.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę przekraczającą 2.000 zł ECE Gifts poniesie koszty transportu jednorazowego do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. ECE Gifts nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 3
Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu towarów w serwisie jest zalogowanie się, a następnie prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.ecegifts.pl i przesłanie go za pomocą serwisu do ECE Gifts.
 2. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do ECE Gifts składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. ECE Gifts potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu fakt jego otrzymania oraz w kolejnym mailu jego potwierdzenie i przyjęcie do realizacji.
 5. Zamówienia można składać całodobowo. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 10 dni, licząc od dnia jej przesłania do ECE Gifts, przy czym czas doręczenia ECE Gifts oferty Klienta liczony jest:
  1. jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 8:30 a godz. 15:30 ofertę Klienta uważa się za złożona w tym samym dniu,
  2. jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt a. ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4
Przyjmowanie zamówień

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez ECE Gifts.
 2. Przyjęcie jest dokonane przez ECE Gifts, jeżeli w terminie związania ofertą wskazanym w §3 ust.5 nie poinformował Klienta o niedostępności towaru lub jego innej cenie (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), a Klient uiścił cenę. Jeżeli cena nie została uiszczona, a ECE Gifts nie udało się potwierdzić złożenia zamówienia przez Klienta (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), zamówienie nie jest realizowane, a po upływie 14 dni jest anulowane.
 3. ECE Gifts nie jest zobowiązany dokonać potwierdzenia zamówienia przed uiszczeniem ceny.
 4. ECE Gifts zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu, numeru NIP, adresu e-mail lub takich zamówień, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§ 5
Zmiany i rezygnacja z zamówienia

 1. ECE Gifts zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ECE Gifts niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko co Klient świadczył na rzecz ECE Gifts, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
 2. Zamówienie jest realizowane tylko pod warunkiem, że towar jest dostępny.
 3. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i realizacja takich zamówień następuje według kolejności ich wpłynięcia, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust.5 poniżej.
 5. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub indywidualnie znakowanych.
 6. ECE Gifts rozpoczyna realizację:
  1. w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „na stanie” – w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,
  2. w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez ECE Gifts u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności ECE Gifts dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem.

Rozdział 3 Wykonywanie umów.

§ 6
Termin realizacji i faktura

 1. ECE Gifts zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten to czas przygotowania produktów, liczony od dnia potwierdzenia zamówienia i akceptacji ewentualnego znakowania, który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył zamówienie na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu z podanych. Na na życzenie klienta towary z jednego zamówienia mogą zostać wysłane oddzielnie, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami wysyłki, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura VAT). W braku odmiennych uregulowań dokument ten wystawiany jest w dniu wysyłania towaru.

§ 7
Płatności

Klient uiszcza cenę za zamówione towary przy składaniu zamówienia, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez ECE Gifts lub podmiot działający na zlecenie ECE Gifts.

§ 8
Odbiór przesyłki

 1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez ECE Gifts. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków doręczeń dostępnych na stronie DPD Polska.
 2. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 10:00 do 17:00. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pozostawi awizuje przesyłkę. ECE Gifts nie odpowiada za zapewnienie możliwość umówienia się z Kurierem na konkretna godzinę ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy. za który odpowiada Kurier. Jeżeli Klient poda numer telefonu, Kurier może telefonicznie umówić się na odbiór przesyłki.
 3. Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
  1. sprawdzić ogólny stan przesyłki, czy opakowanie nie jest naruszone,
  2. jeżeli przesyłka jest nienaruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony, W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
 4. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
  1. opakowanie jest naruszone lub
  2. zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
  3. towar jest uszkodzony
   zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się z ECE Gifts za pośrednictwem serwisu, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie zgodnym z umową.
 5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.
 6. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności kuriera lub listonosza jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.

Rozdział 5 Prawa konsumenta.

§ 9
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jedynie klient będący konsumentem może, w terminie 14 dni, odstąpić od umowy składając ECE Gifts oświadczenie na piśmie. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:
 2. towar musi być z fabrycznym opakowaniem razem z potwierdzeniem zakupu (faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu i inne),
  1. koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient,
  2. cena zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.
 3. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.
 4. ECE Gifts nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
 5. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy ECE Gifts zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 10
Reklamacje

 1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.
 2. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym towarem (w sposób wskazany w zdaniu następnym) oraz potwierdzeniem zakupu (faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu i inne) do ECE Gifts na adres: ul. Wolności 4, 41-500 Chorzów.
 3. ECE Gifts pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, z zastrzeżeniem zdania następnego.
 4. Klient dokonując zamówienia wedle § 5 akceptuje fakt, że ECE Gifts w całości wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Rozdział 6 Zastrzeżenia prawne.

§ 11
Dane osobowe

 1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez ECE Gifts Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wolności 4, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy oraz dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883). Tym samym Klient potwierdza, że wyraża zgodę, na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia a nadto potwierdza, iż wyraża zgodę na wysyłanie – na podany adres poczty elektronicznej Klienta, ofert przez EBLIS B&L po dacie pierwszego zakupu. Zgoda Klienta może być w każdym czasie wycofana.
 2. Dane związane z zawarciem Umowy, co do których Klient nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte w dniu, w którym ECE Gifts powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1. prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy ECE Gifts,
  4. dobrowolności podania danych.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie ECE Gifts oraz na stronie internetowej ECE Gifts www.ecegifts.pl.
 2. ECE Gifts zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej ECE Gifts, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Spory powstające przy wykonywaniu umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby EBLIS B&L z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wolności 4.